Našim cílem je profesionálně uspokojit požadavky našich zákazníků

PRIME-CLASS s.r.o.

Americká 362/11
120 00 PRAHA 2

Provozovna Ústí nad Labem
Zeyerova 775/21, Ústí nad Labem
+420 777 037 326
info@primeclass.cz

Celoroční jazykové kurzy (září - červen) a přípravné kurzy ke Státní maturitě

08.08.2011 00:00

 

Výuka v sídle firmy - učebna v centru města Ústí nad Labem (ulička mezi OD Sever a lékárnou Vital).

Platba probíhá buď hotově při nástupu na 1. hodině nebo převodem před začátkem kurzu.

Přihláška - celoroční kurzy ke stažení ZDE.

Přihláška - přípravné kurzy ke Státní maturitě ke stažení ZDE.

Jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEF):

Začátečníci
Úroveň zahrnující studenty, kteří s výukou cizího jazyka začínají až po studenty, kteří umí jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které zná. Umí napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu. Rozumí známým slovům a zcela základním frázím týkající se své osoby, své rodiny. Rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Falešní začátečníci
Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsali vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání. Umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování. Umí číst krátké jednoduché texty. Umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům. Rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (např. základní informace o sobě a své rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokáže pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.

Středně pokročilí
Umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsali své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce. Umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. Umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážou se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo která se týkají každodenního života. Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumí smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Pokročilí
Dokážou se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti zájmu. Umí vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících se svými zájmy. Umí napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovede zdůraznit, čím jsou pro ně události a zážitky osobně důležité. Dokážou se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohou vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážou se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory. Rozumí článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumí textům současné prózy. 
 

 

Bookmark and Share